معرفی مراکز

لیست مراکز ترک اعتیاد در استان گیلان

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آدرس مراکز ترک اعتیاد در کشور و هم چنین دریافت مشاوره ترک اعتیاد با مشاوران رایکو تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از سراسر کشور ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

امروزه یکی از بزرگترین خطری که سلامت جامعه و خانواده را تهدید می کند و به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی یاد می شود ، اعتیاد است. حتما شما هم عبارت “بلای خانمان سوز” را همراه واژه اعتیاد به وفور شنیده اید. ترکیب این دو وعبارت باهم تا حد زیادی توانسته حق مطلب را در مورد بیماری اعتیاد ادا کند.

در حقیقت اعتیاد به مواد مخدر بخش قابل توجهی از منابع انسانی ، سرمایه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را از بین می برد و همچنین علاوه بر ابعاد منفی آشکاری که بر جامعه و خانواده دارد ، دربردارنده ابعاد آسیب زای پنهانی است که به مراتب می تواند بسیار خطرناک تر از ابعاد و صدمات آشکار آن باشد.

افزایش جرائم نشات گرفته از اعتیاد مانند طلاق ، خودکشی ، افسردگی، دزدی ، سرخوردگی اجتماعی ، ایجاد فشار و تنش روانی در خانواده ها ، فروپاشی خانواده ، کوتاهی در تربیت تربیت کودک و ضرر و زیان مالی به جامعه تنها بخشی از پیامدهای اعتیاد درجامعه است.

به دلیل وجود انواع مختلف مواد مخدر و پایین آمدن سن مصرف کنندگان ، توجه جدی به این معضل اجتماعی جزو ملزومات جامعه به شمار می آید. اگر چه تشخیص علائم سوء مصرف مواد مخدر به خصوص در روزهای ابتدایی مصرف به سادگی ممکن نیست اما برخی از تغییرات رفتاری و شخصیتی فرد مصرف کننده می تواند بیانگر این موضوع و از نشانه های اولیه اعتیاد باشد.

افرادی که درگیر اعتیاد هستند برای رهایی خود از دام اعتیاد به دنبال مراکزی هستند که بتوانند با بستری نمودن خود و طی کردن مراحل روان شناختی و مشاوره ای ، خود را نجات بخشند. در این مقاله ما مشخصات مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب استان گیلان را ارائه نموده ایم که با بررسی آن ها می توانید نزدیک ترین و مناسب ترین مرکز ترک اعتیاد شهر خود را شناسایی نمایید.

آدرس مراکز ترک اعتیاد در استان گیلان

در این بخش ، برای سهولت دسترسی علاقه مندان به مراکز و کلینیک های ترک اعتیاد در استان گیلان ، لیست آن ها را در جدول زیر قرار داده ایم.

نام مرکزشهر آدرس 
امید زندگیآستاراآﺳﺘﺎرا خیابان ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎمی – ﭘﺸﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر – ﻃﺒﻘﻪ اول
بامدادآستاراآﺳﺘﺎرا – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی – ﺟﻨﺐ داروﺧﺎﻧﻪ دﻛﺘﺮ ﻋﺮب زاده
کاجآستانهآﺳﺘﺎﻧﻪ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸتی – روﺑﺮوی بانک رﻓﺎه – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷکی ﻣﻌﻴﻦ – ﻃﺒﻘﻪ دوم – واﺣﺪ ۶
آراماملشاﻣﻠﺶ – روﺑﺮوی بانک سپه مرکزی
بهنوداملشاﻣﻠﺶ – ﺧﻴﺎﺑﺎن بهشتی – روﺑﺮوی بانک ﺳﻴﻨﺎ
گام اولاملش

اﻣﻠﺶ – ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم خمینی – روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ – ﭘﻼک ۱۸۵

سپیدانزلیﺑﻨﺪراﻧﺰلی – ﭼﻬﺎرراه ﭼﺮاغ ﺑﺮق – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻛﺘﺮ ﺳﻮد ﺑﺨﺶ – ﻃﺒﻘﻪ اول
فردای روشنانزلیﺑﻨﺪر اﻧﺰلی – ﻏﺎزﻳﺎن – ﭘﻤﭗ ﺑﺎد
گیلساانزلیﺣﺴﻦ رود – ﻟﻴﺠﺎرکی – داﺧﻞ ﺑﺎزارﭼﻪ – ﻃﺒﻘﻪ اول
رویشانزلیﺑﻨﺪر اﻧﺰلی – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنی – ﻃﺒﻘﻪ اول
افقتالشﺗﺎﻟﺶ – خیابان ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ – روﺑﺮوی داروﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی – ﺟﻨﺐ اداره ﺑﻬﺰﻳﺴتی
اردیبهشتتالشﺗﺎﻟﺶ – ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن پزشکی دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﺳﻴﺪﻳﺎن – ﻃﺒﻘﻪ دوم
نسیم صبحرستم آبادرﺳﺘﻢ آﺑﺎد – ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ – روﺑﺮوی ﭘﺎﺳﺎژوﺣﺪت – ﻃﺒﻘﻪ دوم
پویانرشترﺷﺖ – خیابان ﻣﻄﻬﺮی – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺣﻜﻤﺖ – ﻃﺒﻘﻪ دوم
هدیه سلامترشترﺷﺖ – ﭼﻬﺎرراه ﮔﻠﺴﺎر – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺼﺮ – ﻃﺒﻘﻪ دوم
بهارانرشترﺷﺖ – ﻛﻤﺮﺑﻨﺪی – ﺷﻬﻴﺪ بهشتی – روﺑﺮوی ﺗﻌﺎونی ﻣﺼﺮف ﭘﺎرس ﺧﺰر – ﺟﻨﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮوشی زﺑﺮﻧﻴﺎ – کلینیک ﺑﻬﺎران
ترنم امیدرشترﺷﺖ – ﺑﻴﺴﺘﻮن – ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ راه ﺳﺎم
صادقیهلشت نشاءﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ – ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ بهشتی – ﺟﻨﺐ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﻣﻴﻼد
سحررضوانشهررﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ – ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﺳﺤﺮ
حکمترودسررودﺳﺮ – ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب – ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺰﺷکی زﻫﺮا ﭘﻨﺎهی
اندیشه سبزسیاهکلﺳﻴﺎﻫﻜﻞ- ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸتی – ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻴﻨﺎ اول
کادوسشفتﺷﻔﺖ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ولی ﻋﺼﺮ – روﺑﺮوی بانک ﺻﺎدرات
طنینصومعه سراﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮﺷﻨﻮرد – ﻛﻮﭼﻪ حسینی ﭘﻨﺎه
پاستورفومنﻓﻮﻣﻦ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻮرا – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎوﻳﺪ – کلینیک ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺎﺳﺘﻮر
حکیملاهیجانﻻﻫﻴﺠﺎن – رودﺑﻨﻪ خیابان اﻣﺎم – ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ داﻧﺶ – کلینیک ترک اﻋﺘﻴﺎد ﺣﻜﻴﻢ
رشدلاهیجانﻻﻫﻴﺠﺎن – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎﺷﻒ ﺷﺮقی – روﺑﺮوی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
راه سبزلنگرودﻟﻨﮕﺮود – ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم خمینی – ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن امینی -ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻨﺼﻒ
بهزیستمنجیلﻣﻨﺠﻴﻞ – خیابان اﻣﺎم خمینی – ﺟﻨﺐ ﺑﺎنک ﺣﻜﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

لیست مراکز ترک اعتیاد استان گیلان که در جدول بالا تقدیم حضورتان گردیده است از سامانه رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر  استخراج شده است و صرفا جنبه معرفی دارند و سنجش میزان کیفیت خدمات آن ها به عهده شخص می باشد.

مشاوره تلفنی ترک اعتیاد

امروزه روش های مختلفی برای برقراری ارتباط با مشاوران و روانشناسان به منظور استفاده از خدمات مشاوره حضوری و غیرحضوری وجود دارد که هر کدام از آن ها مزایا و معایب مختص به خود را دارند. یکی از شناخته ترین روش های مشاوره ترک اعتیاد که امروزه طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است ، مشاوره تلفنی می باشد.

در سال های اخیر مراکز مشاوره تلفنی بستر مناسبی را فراهم نموده است تا افرادی که به هر دلیل از مراجعه به مراکز حضوری مشاوره ترک اعتیاد امتناع می کنند بتوانند از منزل یا هر جای دیگری که مدنظر آن هاست توسط تلفن با بهترین و مجرب ترین مشاوران ارتباط برقرار نمایند.

مرکز مشاوره خانواده رایکو با داشتن مشاوران مجرب در زمینه مشاوره ترک اعتیاد ، این امکان را برای هموطنان عزیز فراهم آورده است تا از هر کجای کشور از طریق تماس تلفنی بتوانند مشاوره دریافت نمایند.

افرادی که در شهرهای دور زندگی می کنند و امکان دسترسی به مشاور موردنظر خود را ندارند یا کسانی که به هر دلیلی نمی توانند به صورت حضوری به یک روانشناس یا مشاور متخصص مراجعه کنند ، مشاوره تلفنی همواره بهترین گزینه محسوب می شود. از سایر مزایای مشاوره تلفنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • صرفه جویی در وقت
  • کاهش هزینه ها از جمله حق مشاوره ، هزینه های رفت و آمد و …
  • دسترسی آسان به مشاور موردنظر و برقراری ارتباط موثر با وی
  • امکان افزایش تعداد و ساعات جلسات در صورت نیاز

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آدرس مراکز ترک اعتیاد در کشور و هم چنین دریافت مشاوره ترک اعتیاد با مشاوران رایکو تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت –

تماس از سراسر کشور ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و یا دریافت بسته تخفیف مشاوره کلیک کنید

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. باسلام وعرض ادب؟… وقتی که مسئول ترک اعتیاد به متادون آب قاطی می‌کنه ومیفروشه…یاظرف خالی پلاستیکی شربته متادونه ده هزارتومان می‌فروشند به کی بگیم…. چطوری میشه ترک کرد… ممنونم

    1. با سلام و درود، جهت ترک اعتیاد مصرف نسبت به هر نوع ماده ای در ابتدا می بایست، تمام منابع دسترسی به مواد و هر آنچه که برای شما یاد آور مصرف می باشد را از خود دور کنید و سپس از کمک های تخصصی کلینیک و مراکز ترک اعتیاد استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
پیج مشاوره دریافت مشاوره